అమ్మ 11

By | June 29, 2020

telugu sex stories అమ్మ 11 అందరూ మా అమ్మ వంక కామం తో చూస్తున్నారు.
( నేను కూడా ) ఇంతలో హర్షా గాడు.
హర్ష: పద్దు ఆంటీ సూపర్ ఉన్నావు
కమల్ ;; ఆంటీ నీకు ఈ చీర సరిగ్గా మ్యాచ్ అయ్యింది.
అమ్మ ;; పొంద్ర మీరు , నాకు ఇంకా సిగ్గు పెంచుతున్నారు.
శ్రీకాంత్ ;; పద్దు ఆంటీ అందాన్ని పొగడడం లో తప్పులేదు కదా ?
అమ్మ ;; మరి అందాన్ని పొగుడు, నన్నెందుకు పొగుడుతున్నావు
శ్రీ ;; అందుకే ఆంటీ నిన్ను పొగుడుతున్నాము.
అమ్మ ;; తన ఎత్తులు చూసుకుని, ఏంట్రా ఇలాంటిది తెచ్చారు. కొంచెం కవర్ చేసేది తేవచ్చు కదా
హరి ;; ఏదైతే ఏమి? ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ మీకు బాగా సూట్ అయ్యింది
అందరూ మా అమ్మని చూస్తున్నారు.ఒక్కొక్కడు ఒక పార్టును చూస్తున్నాడు.
శ్రీకాంత్ గాడు మా అమ్మ పిర్రలని చూస్తూ,
ఏంటి పద్దు అంటీ, మీ బ్యాక్ అంత పెద్దగా ఉంది.
లోపల ఏమైనా పెట్టుకుని ఉన్నారా ?
అమ్మ ;; అమ్మో నువ్వు ఇంటసేపు ఆది చూస్తున్నావా ?
అలా చూడచ్చ వెధవ
శ్రీకాంత్ ;; అది పక్కన పెట్టు ఆంటీ,
ముందు చెప్పండి మీ బ్యాక్ ఏంటి అంత పెద్దగా ఉంది,
నాకుతెలిసి అక్కడ ఏదో పెట్టారు అనుకుంటా?
అమ్మ ;; నేనేం పెట్ట్టలేదు.
శ్రీకాంత్ ;; లేదు అక్కడ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *